Osavõtutingimused

1. Üldised osavõtueeldused

Meie kursustel osaleja peab olema vähemalt 15aastane (noortekursustel vähemalt 13aastane).

2. Kursuse eest tasumise tingimused

2.1. Kokkulepitud kursuse eest saadetakse teie meiliaadressile arve, mis tuleb tasuda arvele märgitud kuupäevaks Tallinna Saksa Kultuuriinstituudi pangakontole nr EE651 010 052 032 589 003 SEB Pangas.
2.2. Tasuda võib kahe osamaksuna, kui arve summa on üle 200 euro. Pool arve summast tuleb tasuda kahe nädala jooksul peale arve väljastamist ja teine pool järgneva 4 nädala jooksul.
2.3. Kui kogu kursuse eest ei tasuta õigeaegselt, kaotab osaleja õiguse kursusel osaleda.

3. Kursuste läbiviimine/hinnad

3.1. Tallinna Saksa Kultuuriinstituut kohustub läbi viima saksa keele kursuseid vastavalt põhikirjale.
3.2. Iga taseme lõpus on võimalik osa võtta Goethe Instituudi tasemeeksamitest, mille sooritanud saavad rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaadi (tunnistuse).
3.3. Kursusele ja eksamile registreerimise hetkel kehtivad hinnad, mis on ära toodud kursusi ja eksameid tutvustavates Tallinna Saksa Kultuuriinstituudi infomaterjalides, on lepingu osaks.
3.4. Alates kolmandast semestrist saavad tavakursustel osalejad 5% (püsikliendi) allahindlust.
3.5. Tasemeeksamite läbiviimist reguleerib kehtiv eksamikord (Prüfungsordnung).

4. Taganemine

4.1. Kui osaleja ei saa kursusest osa võtta, siis kehtivad järgmised taganemistingimused: enne kursuse algust kursusest loobumisel tagastatakse kursuse eest tasutu, millest on maha arvatud töötlemistasu 15,00 €. Pärast kursuse algust tagastatakse kursuse eest tasutu, millest on maha arvatud juba toimunud tundide maksumus ning töötlemistasu 20,00 €.
4.2. Taganemistaotlus tuleb esitada keelekursuse büroole kirjalikus vormis. Tähtaegade arvutamisel on aluseks taotluse jõudmine Tallinna Saksa Kultuuriinstituuti.
4.3. Kui Tallinna Saksa Kultuuriinstituut jätab ära mõne kursuse ning sellisel kursusel osalemist soovinu ei nõustu alternatiivkursusega, tagastatakse kogu kursuse eest tasutu.

5. Kursuse organiseerimine/klassi suurus/kvaliteedi tagamine

5.1. Keelekursuse büroos tehtava tasemetesti põhjal määratakse sobiv kursuse tase (välja arvatud tase A 1.1).
5.2. Tavakursusel osalejaid peab olema minimaalselt 8. Maksimaalne osalejate arv on 16. Kui enne kursuse algust on osalejaid liiga vähe, jätab Tallinna Saksa Kultuuriinstituut endale õiguse selline kursus ära jätta või edasi lükata. Sellisel juhul pakume osalejatele võimalust võtta osa mõnest teisest kursusest või saada tagasi kogu kursuse eest tasutud raha. Kahjuks saame läbi viia ainult sellise kursuse, mis on registreerimistähtaja lõpuks kogunud piisava osalejate arvu. Et vältida kursuse ärajätmist, mis huviliste õigeaegsel registreerimisel toimuda oleks võinud, palume me Teil end ettenähtud ajavahemiku jooksul registreerida.
5.3. Iga semestri lõpus täidavad kursuslased anonüümse tagasisideankeedi, kus neil on võimalus anda hinnang kursuse sisule, enda keelealasele arengule, õppematerjalidele, õppemetoodikale, tundide ülesehitusele (tempo, õhkkond, selgituste arusaadavus, õpitava keele praktiseerimise võimalused jm) õpetaja tööle ja kursuse korralduslikule poolele ning teevad ettepanekuid.
5.4. Tallinna Saksa Kultuuriinstituudi õpetajad omavad erialast kõrgharidust vastava keele õpetamiseks. Õpetajad osalevad igal aastal erialastel, s.h õppemetoodika ja uue õppekirjanduse alastel täienduskoolitustel, mida planeeritakse iga aasta lõpus pärast tunnivaatlust ning individuaalset vestlust õpetajatega.

 

 

 

6. Tallinna Saksa Kultuuriinstituudi vastutus/vääramatu jõud

Tallinna Saksa Kultuuriinstituut ja tema kaastöötajad vastutavad kohustuse rikkumise eest, mis on toime pandud tahtlikult või raske hooletuse tagajärjel. Tallinna Saksa Kultuuriinstituut ei vastuta, kui kohustuse rikkumine on tingitud vääramatu jõu esinemisest (näiteks looduskatastroofide, tulekahju, üleujutuse, sõja ja avaliku võimu poolt tehtavate takistuste korral ning muudel juhtudel, kui kohustuse rikkumise kaasa toonud asjaolu on väljaspool lepingupoolte mõjusfääri).